Đời sống văn hóa tinh thần, nếp sống văn hóa tỉnh Quảng Bình khởi sắc qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

An Bình

(Ngaymoi24h.vn) - Ngày 09/6/ 2014, Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI) đã ra Nghị quyết “ Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Hồ An Phong, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao tăng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 4 cá nhân xuất sắc.

Tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 –NQ/TW  trong bối cảnh  trong nước các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa với nhiều thủ đoạn tinh vi; Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, tình trạng tội phạm công nghệ cao có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bạo lực trong gia đình, bạo lực học đường, nạn xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng, những tư tưởng trái chiều, phản động phát tán trên mạng internet, blog cùng với những mặt trái của cơ chế thị trường và các văn hóa phẩm độc hại đã tác động lớn đối với đạo đức, lối sống hiện nay của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Bên cạnh đó, trong tỉnh còn  nhiều khó khăn, thách thức đan xen, như  kinh tế tăng trưởng chậm; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là sự cố môi trường biển đã tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn thấp và còn gặp nhiều khó khăn, đầu tư chưa đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ cao; phong tục, tập quán lạc hậu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện một cách nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động số 28-CTr/TU  ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng, đồng thời, hàng năm tiến hành kiểm điểm việc triển khai, tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận  của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Cụ thể như Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Kết luận số 51 - KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng tuyên truyền  hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, cũng như các bản tin của các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã tích cực tuyên truyền nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động và các cá nhân, tập thể điển hình trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua công tác tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về phát triển văn hóa cũng như vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được nâng lên rõ nét; có ý nghĩa tích cực trong việc giáo dục thế hệ trẻ về phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật tốt đẹp của dân tộc, của quê hương. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chăm lo xây dựng con người Quảng Bình phát triển toàn diện với những đức tính tốt đẹp như: tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào với truyền thống quê hương, có đạo đức của con người mới XHCN, tinh thần ham học hỏi, có ý chí tự lực tự cường, có lối sống lành mạnh, trọng tình, trọng nghĩa, đức tính cần cù, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; tôn vinh, bảo vệ, nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn; gắn việc với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các nội dung chỉ đạo các hoạt động văn hóa gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức, giáo dục và nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Quảng Bình, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, lạc hậu ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, con người Quảng Bình. Các ngành, địa phương đã chú trọng thực hiện công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương. Các cấp ủy đảng đã tích cực chỉ đạo chính quyền các cấp xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng (cơ quan, gia đình, trường học) đã phát huy truyền thống gia đình, dòng họ, giáo dục đạo đức, lối sống trong xây dựng môi trường văn hóa.  Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở tạo nếp sống vui tươi lành mạnh, khích lệ khả năng sáng tạo trong lao động, học tập và sản xuất.  Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cộng đồng thôn, bản, tiểu khu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có sức lan tỏa nhanh, được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng. Các hoạt động xây dựng  cơ quan văn hóa; làng bản, tổ dân phố văn hóa; gia đình văn hóa thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người; các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh tiếp tục được phát huy; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, việc chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về  xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"  đã được mở rộng, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được lan tỏa, truyền thống yêu quê hương, đất nước được khơi dậy, khối đại đoàn kết trong cộng đồng xã hội  được cũng cố và tăng cường, góp phần tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó xây dựng gia đình văn hóa gắn với giữ gìn, bảo tồn giá trị đạo đức truyền thống; xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư ngày càng phát triển., phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và hoàn cảnh của mỗi gia đình. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực và nhân rộng trên nhiều địa phương. Việc tang được tổ chức trang nghiêm, theo đúng phong tục. Trong tang lễ, đa số các gia đình tổ chức gọn nhẹ, các hủ tục lạc hậu đã được bãi bỏ. Hiện nay, tại nhiều xã, phường, thị trấn đã hình thành các dịch vụ mai táng đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo trang trọng, an toàn tiết kiệm, góp phần vào việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.  Nhiều gia đình, dòng họ đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cháu học tập thành đạt, là những tấm gương sáng, tiêu biểu trong việc phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ, tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Hội Khuyến học tỉnh tích cực chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã xây dựng ‘Gia đình hiếu học”,  ‘ Dòng họ hiếu học”, đã tạo nên phong trào thi đua học tập sôi nổi trong các gia đình và dòng họ, đã nâng cao chất lượng học văn hóa các cấp đối với con em địa phương. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Năm 2018 có 918/1.218 thôn, bản, tổ dân phố văn hoá, đạt 75,4% ; so với năm 2014 tăng 173 tổng số thôn, bản, tổ dân phố văn hóa và so tỷ lệ thì vượt 16,4 %. Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hoá đã khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở thôn, xóm, tổ dân phố; phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.  Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” đã củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc; phong trào ngày phát triển về số lượng; Năm 2018, có 901/1.101 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chiếm 81,8%; so với năm 2014 tăng 18 cơ quan, đơn vị và vượt 13,1%. Hằng năm, các cuộc Liên hoan tuyên truyền lưu động, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh, Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình”,...thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia. Các địa phương, tổ chức các hoạt động văn nghệ-thể thao phục vụ nhân dân theo từng tháng, quý, năm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. Các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện nhân đạo, nhân văn tiến bộ và các hoạt động ‘ Đền ơn đáp nghĩa”, ‘Uống nước, nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo ngày càng được phát huy. Đến nay, tỉnh ta đã lập được 116 đơn vị di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức nghiên cứu bước đầu hơn 10 di sản văn hóa phi vật thể tiến tới làm hồ sơ đề nghị Nhà nước đưa vào danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đặc biệt, Ca trù của Người Việt, Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam ở Quảng Bình đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hò khoan Lệ Thủy và Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình được công nhận di sản phi vật thể cấp Quốc gia.  Các giá trị văn hóa phi vật thể như  Hát Ca Trù, Nghệ thuật Bài chòi dân gian Trung bộ, Hò khoan Lệ Thủy và Dân ca Bình - Trị - Thiên, Lễ hội Đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Hội Rằm Tháng ba Minh Hóa, Lễ hội Đập trống của đồng bào Ma Coong xã Thượng Trạch được bảo tồn và phát huy. Thông qua các lễ hội, các hoạt động du lịch, hàng năm tỉnh Quảng Bình đón hàng ngàn du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch, đây cũng là điều kiện để nhân dân các địa phương trong tỉnh mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của dân tộc, các vùng miền, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức của người Quảng Bình, như tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tự lực tự cường, phấn đấu suốt đời vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức đưa quê hương thoát nghèo, có ý thức tập thể, có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, lao động cần  được khơi dậy và phát huy, góp phần gắn kết tính cộng đồng. Những thuần phong mỹ tục, sinh hoạt văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy có hiệu quả trong cuộc sống, trở thành những chuẩn mực về lối sống, nếp sống, quan hệ văn hóa cộng đồng. Các hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hạn chế và xóa bỏ. Văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được khuyến khích, nhất là trong công tác từ thiện, nhân đạo.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia. Hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc từ cơ sở đến tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang thi đua lập thành tích kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm  Ngày Quảng Bình quật khởi, nhìn lại kết quả phát triển đời sống văn hóa tinh thần, nếp sống văn hóa văn minh qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 28 – CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mỗi một người con Quảng Bình rất đỗi thật tự hào  với  đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng khởi sắc, bừng lên sức sống mới, từ đó củng cố thêm niềm tin vào đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để  khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28 – CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nếp sống văn minh ngày càng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

                                                                   Trần Văn Bình

                                                                        (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

                                                                             ĐT: 0916 895 283

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Liên hệ tư vấn
0913.797.099
Thời gian làm việc
8:00AM - 18:00 PM

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI 24H
- Trưởng Ban Biên tập: Luật sư Vũ Xuân Lâm 
- Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn An
- Phụ trách Truyền thông: BTV An Bình 
- Hotline: 0923409779
- Phụ trách kỹ thuật: Thạc sĩ Quốc Trường
- Giấy phép số 36/GP-TTĐT do Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 30/05/2019.

Bản quyền thuộc NGÀY MỚI 24H MEDIA
- Văn phòng:
 875 Au Co Street, Tan Son Nhi Ward, Dist Tan Phu, Ho Chi Minh City.
- Hỗ trợ quảng cáo: 0923409779 - 0789178799
Email: ngaymoi24h.vn@gmail.com
Ghi rõ nguồn ngaymoi24h.vn khi phát hành lại thông tin.